Faropiktogram – farosymboler & varningssymboler

Vi på Nordisk Rörmärkning har ett komplett sortiment av faropiktogram för märkning. I vårt sortiment kan du hitta faropiktogram i form av skyltar, dekaler och märktejp. Allt redo för att enkelt beställa via vår webbutik! Alla våra faropiktogram följer CLP-förordningens regelverk och uppfyler kraven för märkning med farosymbol.

Vid montering inomhus lämnar vi 10 års garanti. Om man laminerar med vårt speciella UV-laminat lämnas även 10 års garanti utomhus.

Behöver du hjälp med din beställning eller har några frågor om förbudsskyltning är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail. Du kan också kontakta oss via vår kundchatt med dina frågor!

Faropiktogram – Märktejp

Farosymbolerna består av laminerad, självhäftande, miljövänlig polypropylen (PP). Materialet tål vatten, olja samt de flesta syror, alkalier och är anpassad för att tåla alla tuffa miljöer, såväl inne som ute. Texten skyddas mot slitage av ett laminerat ytskikt. Märktejpen tål temperaturer upp till 120°C och är UV-resistent.

Farosymbolerna i form av märktejp finns i tre olika bredder:

 • 50 mm x 30 m märkband med 30 mm symboler
 • 75 mm x 30 m märkband med 60 mm symboler
 • 160 mm x 10 m märkband med 60 mm symboler vid 2+4 symboler, 40 mm vid 3 symboler

Faropiktogram – Skyltar och dekaler

Alla farosymboler går att beställa som skyltar och dekaler. Vi har tagit fram ett standardutförande av varje skylt där den kommer i rekommenderad storlek och material. Önskar du att anpassa din brandskylt finns det möjlighet att anpassa skylten efter önskemål på respektive produktsida.

Farosymbolerna går att köpa som skylt i plast, självhäftande dekal eller skylt i aluminium.

Farosymboler för märkning

Det är viktigt att kemiska produkter märks upp med rätt typ av farosymboler med tillhörande risk- och skyddsinformation på relevant språk, enligt den nuvarande CLP-förordningen. De kemiska varningssymbolerna du bör känna till finner du här:

Farosymbol:
Giftigt

Faropiktogramskylt med giftig farosymbol

Giftigt. Produkten/ämnet kan ge livsfarliga skador om man andas in den, får den på huden eller äter den.

Farosymbol:
Frätande

Faropiktogramskylt med frätande farosymbol

Fräter. Produkten/ämnet kan fräta på huden, i halsen eller skada ögonen. Symboliserar också produkter som kan skada metallytor genom frätning.

Farosymbol:
Skadeorsakande

Faropiktogramskylt med farosymbol för skadliga ämnen

Skadeorsakande. Produkten orsakar skada när vid inandning, vid hudkontakt eller när den konsumeras/äts. Används också för produkter som kan ge allergiska reaktioner när hud exponeras, som retar huden, ögonen eller andningsvägarna eller har en sederande inverkan.

Farosymbol:
Hälsofara

Faropiktogramskylt med farosymbol för hälsofarliga ämnen

Farlig för hälsan. Denna farosymbol visar att produkten kan ge DNA-påverkande skador eller orsaka annan permanent skada som exempelvis cancer. Används även för att visa på att produkten kan ge kemiska skador vid konsumtion eller exponering. 

Farosymbol:
Farlig för miljön

Faropiktogramskylt med farosymbol för miljöfara

Farlig för miljön. Produkten/ämnet är skadlig för undervattensmiljöer, både i kort och långt perspektiv. Den ska lagras och brukas på så sätt att den inte påverkar ekosystemet negativt.

Farosymbol:
Trycksatta gaser

Faropiktogramskylt med farosymbol för trycksatta gaser

Trycksatta gaser. Produkten är satt under tryck eller mycket kyld. Förvaringskärlet kan orsaka explosion vid eldsvåda utifrån.

Farosymbol:
Eldfarlig

Faropiktogramskylt med farosymbol för miljöfara

Eldfarlig. Produkten är eldfängd och kan flamma upp häftigt vid upptändande eller om hetta tillförs. En del produkter kan ge ifrån sig lättantändliga gasångor vid kontakt med vatten eller fattar oprovocerat eld i kontakt med luften.

Farosymbol:
Syreoxiderande

Faropiktogramskylt med farosymbol för oxiderande ämnen

Syreoxiderande. Produkten reagerar med eldslågor eller kan explodera i kontakt med antändliga substanser eller explosion i kontakt med antändliga substanser eller stoff.

Regler kring uppmärkning av rörledningar med faropiktogram

Rörledning för gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet skall dessutom vara märkt med farosymboler enligt gällande föreskrifter från kemikalieinspektionen och sprängämnesinspektionen.

CLP-forordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med övertryck på min 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP och skall därfor märkas med faropiktogrammet gas under tryck, bl.a. Tryckluft. Piktogrammet behövs inte om faropiktogram för brandfarligt eller giftigt anges.

Tidigare krav på att man skulle märka farliga rörledningar för gas och vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet var 5:e meter är borttagen. Nu gäller att rörmärkningen skall vara väl synlig och kunna upptäckas minst en gång var man än står längs rörledningen.

Vanliga frågor om våra farosymboler, faropiktogram och varningssymboler

Vilka produkter måste märkas upp med farosymboler och varningssymboler?

Flertalet kemiska produkter har farliga egenskaper som konsumenten måste känna till, och måste därför märkas upp med så kallade farosymboler eller kemiska varningssymboler. Det gäller alla ämnen som har klassificerats som farliga. Även vissa blandningar, som inte klassas som farliga, men innehåller farliga ämnen, måste märkas med varningssymboler. Enklaste sättet att veta hur man märker upp en produkt är att titta på säkerhetsdatabladet.

Vad behöver CLP-märkningen innehålla för att vara korrekt?

CLP-märkning ska innefatta standardiserade beskrivningar över farliga egenskaper och säker hantering. Faropiktogrammen och signalorden “Fara” eller “Varning” gör användaren uppmärksam på faran.

Vad säger egentligen CLP-förordningen?

CLP-förordningen gäller i hela EU samt EES-länderna. Innan farliga kemiska produkter säljs ska de vara klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP. Produkter som säljs i Sverige ska ha svensk märkning. Till yrkesanvändare ska säkerhetsdatablad kunna erbjudas.

Behöver jag märka upp med faropiktogram och varningssymboler vid e-handel?

Ja. Säljer du kemiska produkter i en webshop så ska produkternas farliga egenskaper tydligt synas på webbplatsen.

Konsumenten ska kunna ta del av produktens farliga egenskaper innan köpet. Informationen ska vara på det lokala språket och utformas olika, beroende på om du säljer blandningar eller ämnen.

För blandningar gäller kraven på CLP-märkning endast om du säljer till privatpersoner, för ämnen gäller kraven även yrkesmässiga användare.

Hur används farosymboler inom kemi?

Det finns en tydlig standard för farosymboler:

 • Faropiktogram
 • Signalord
 • Faroangivelser

Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade och märkta, så att produktens farliga egenskaper tydligt framgår. Förpackningar ska märkas på det lokala språket och innehålla:

 • Produktnamn
 • Förpackningsvolym
 • Ämnen som ingår
 • Faropiktogram
 • Signalord
 • Faroangivelser

Även kontaktinformation till det företag som marknadsför och/eller säljer produkten ska finnas med.

Hur märker man upp rör med faropiktogram?

Det står ingenstans i AFS 2014:43 hur stora faropiktogrammen skall vara.

Det räcker att själva faropiktogrammet är med på märkningen, den förklarande texten behöver inte vara med. Alla faropiktogram som är med på säkerhetsdatabladet för produkten skall även vara med på rörmärkningen. Alla icke brandfarliga och giftiga gaser över 2 bar skall även märkas med faropiktogram GHS 04 ”Gas under tryck” En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 2 bar övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP och skall därför märkas med faropiktogrammet gas under tryck, bl.a. tryckluft.

0
  0
  Er Plocklista
  Your cart is emptyReturn to Shop