Faropiktogram, farosymbol eller varningssymbol

Arbetsmiljöverket har beslutat att ändra farosymbolerna till
CLP faropiktogram från 1 december 2010. (Nytt utseende, se till höger)

Mer info med datum och övergångsbestämmelser finns på
kemikalieinspektionen Klicka här och på Arbetsmiljöverket Klicka här

Rörledning för gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och
säkerhet skall dessutom vara märkt med farosymboler enligt gällande
föreskrifter från kemikalieinspektionen och sprängämnesinspektionen.

CLP-forordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”.
Den gäller för gaser med övertryck på min 200 kPa (2 bar).
En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras
som en farlig kemisk produkt enligt CLP och skall därfor märkas med
faropiktogrammet gas under tryck, bl.a. Tryckluft. Piktogrammet
behövs inte om faropiktogram för brandfarligt eller giftigt anges.

Tidigare krav på att man skulle märka farliga rörledningar för
gas och vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet
var 5:e meter är borttagen. Nu gäller att rörmärkningen skall
vara väl synlig och kunna upptäckas minst en gång var
man än står längs rörledningen.

 

Farosymbolerna finns i tre olika bredder:

• 50 mm märkband med 30 mm symboler
• 75 mm märkband med 60 mm symboler
• 160 mm märkband med 30 mm symboler vid 3 symboler
• 160 mm märkband med 60 mm symboler vid 2 eller 4 symboler

 

10-års garanti
Vid montering inomhus lämnar vi 10 års garanti.
Om man laminerar med vårt speciella UV-laminat
lämnas även 10 års garanti utomhus.

 

 

 

De äldre farosymbolerna nedan, får ej användas efter 1 juni 2015

Använd rätt farosymboler för en korrekt CLP-märkning

Det är viktigt att kemiska produkter märks upp med rätt typ av farosymboler med tillhörande risk- och skyddsinformation på relevant språk, enligt den nuvarande CLP-förordningen. De kemiska varningssymbolerna du bör känna till finner du här:

 

 • Giftigt. Produkten/ämnet kan ge livsfarliga skador om man andas in den, får den på huden eller äter den.
 • Fräter. Produkten/ämnet kan fräta på huden, i halsen eller skada ögonen. Symboliserar också produkter som kan skada metallytor genom frätning.
 • Farlig för hälsan. Denna farosymbol visar att produkten kan ge DNA-påverkande skador eller orsaka cancer. Kan skada ofödda barn/foster och ge nedsatt fertilitet. Används även för att visa att produkten kan ge allergiska reaktioner när den andas in, ge kemiska skador på lungor när den konsumeras alternativt andra grava skador när man tillfälligt eller ofta utsätts för produkten.
 • Skadeorsakande. Produkten orsakar skada när vid inadning, vid hudkontakt eller när den konsumeras/äts. Används också för produkter som kan ge allergiska reaktioner när hud exponeras, som retar huden, ögonen eller andningsvägarna eller har en sederande inverkan.
 • Farlig för miljön. Produkten/ämnet är skadlig för undervattensmiljöer, både i kort och långt perspektiv. Den ska lagras och brukas på så sätt att den inte påverkar ekosystemet negativt.
 • Lättantändlig. Produkten är lättantändlig och explosion kan uppstå vid slag, upprepad beröring, glöd eller hetta. Kan explodera vid slag, friktion, gnistor eller värme. Handhas med försiktighet.
 • Eldfarlig. Produkten är eldfängd och kan flamma upp häftigt vid upptändande eller om hetta tillförs. En del produkter kan ge ifrån sig lättantändliga gasångor vid kontakt med vatten eller fattar oprovocerat eld i kontakt med luften.
 • Syreoxiderande. Produkten reagerar med eldslågor eller kan explodera i kontakt med antändliga substanser eller explosion i kontakt med antändliga substanser eller stoff.
 • Trycksatta gaser. Produkten är satt under tryck eller mycket kyld. Förvaringskärlet kan orsaka explosion vid eldsvåda utifrån.

Vanliga frågor om våra farosymboler, faropiktogram och varningssymboler

Vilka produkter måste märkas upp med farosymboler och varningssymboler?

Flertalet kemiska produkter har farliga egenskaper som konsumenten måste känna till, och måste därför märkas upp med så kallade farosymboler eller kemiska varningssymboler. Det gäller alla ämnen som har klassificerats som farliga. Även vissa blandningar, som inte klassas som farliga, men innehåller farliga ämnen, måste märkas med varningssymboler. Enklaste sättet att veta hur man märker upp en produkt är att titta på säkerhetsdatabladet.

Vad behöver CLP-märkningen innehålla för att vara korrekt?

CLP-märkning ska innefatta standardiserade beskrivningar över farliga egenskaper och säker hantering. Faropiktogrammen och signalorden “Fara” eller “Varning” gör användaren uppmärksam på faran.

Vad säger egentligen CLP-förordningen?

CLP-förordningen gäller i hela EU samt EES-länderna. Innan farliga kemiska produkter säljs ska de vara klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP. Produkter som säljs i Sverige ska ha svensk märkning. Till yrkesanvändare ska säkerhetsdatablad kunna erbjudas.

Behöver jag märka upp med faropiktogram och varningssymboler vid e-handel?

Ja. Säljer du kemiska produkter i en webshop så ska produkternas farliga egenskaper tydligt synas på webbplatsen.

Konsumenten ska kunna ta del av produktens farliga egenskaper innan köpet. Informationen ska vara på det lokala språket och utformas olika, beroende på om du säljer blandningar eller ämnen.

För blandningar gäller kraven på CLP-märkning endast om du säljer till privatpersoner, för ämnen gäller kraven även yrkesmässiga användare.

Hur används farosymboler inom kemi?

Det finns en tydlig standard för farosymboler:

 • Faropiktogram
 • Signalord
 • Faroangivelser

Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade och märkta, så att produktens farliga egenskaper tydligt framgår. Förpackningar ska märkas på det lokala språket och innehålla:

 • Produktnamn
 • Förpackningsvolym
 • Ämnen som ingår
 • Faropiktogram
 • Signalord
 • Faroangivelser

Även kontaktinformation till det företag som marknadsför och/eller säljer produkten ska finnas med.

Hur märker man upp rör med faropiktogram?

Det står ingenstans i AFS 2014:43 hur stora faropiktogrammen skall vara.

Det räcker att själva faropiktogrammet är med på märkningen, den förklarande texten behöver inte vara med. Alla faropiktogram som är med på säkerhetsdatabladet för produkten skall även vara med på rörmärkningen. Alla icke brandfarliga och giftiga gaser över 2 bar skall även märkas med faropiktogram GHS 04 ”Gas under tryck” En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 2 bar övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP och skall därför märkas med faropiktogrammet gas under tryck, bl.a. tryckluft.

0