Bestämmelser

Sammanfattning av standard:
SS741, SSG 7571, SÄIFS:1996:3,
AFS 2002:1, VVS AMA, AFS 2014:43

 

TEXT
Texten skall vara i KLARTEXT eller klartext
och beteckning samt ange ledningens innehåll.
Kemisk formel, värde på tryck eller temperatur
kan anges. Till- och frånledning markeras med

Tillopp – respektive Retur.

FÄRG
Klartext och beteckning anges i färgmarkeringen enligt gällande standard.

PIL
Pil för strömriktning. Pilen kan även placeras i
färgmarkeringen = TIP-Text i Pil.

SYMBOL
Brand- och faropiktogram om rörledningen innehåller gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet.

 

 

a / Även pyrofora vätskor, organiska peroxider och självreaktiva ämnen och blandningar skall märkas med brun färg (faroangivelse H241, H242 och H250).

b / För frätande och/eller giftiga gaser gäller nya färger från och med utgåva 8 av SS 741.

c / Väteperoxid med koncentration ≥ 20% ska märkas med gul färg.

d / Blå färg för vatten används vid installationer där både färskvatten och sjö-/havsvatten förekommer. Blå färg används också för
särskilt renat vatten, t.ex. matarvatten, avjoniserat/destillerat vatten eller dylikt samt för slutprodukten rent vatten i reningsverk.

e / Svart färg används även för avlopps- och dagvattenledningar eller vatten med stor
inblandning av annan vätska, exempelvis köldbärarsystem med glykolinblandning över 25%.

Här kan du ladda ner bestämmelser:

Beskrivning Typ Storlek
Bestämmelser AFS 2014:43 2,4 MB
Bestämmelser AFS 2002:1 298 KB
Bestämmelser SS 741 128 KB
Bestämmelser SSG 7571 link 503 KB
Bestämmelser SÄIFS 1996:3 57 KB
0
    0
    Er Plocklista
    Your cart is emptyReturn to Shop