Bestämmelser

Sammanfattning av standard:
SS741, SSG 7571, SÄIFS:1996:3,
AFS 2002:1, VVS AMA, AFS 2014:43

 

TEXT
Texten skall vara i KLARTEXT eller klartext
och beteckning samt ange ledningens innehåll.
Kemisk formel, värde på tryck eller temperatur
kan anges. Till- och frånledning markeras med

Tillopp – respektive Retur.

FÄRG
Klartext och beteckning anges i färgmarkeringen enligt gällande standard.

PIL
Pil för strömriktning. Pilen kan även placeras i
färgmarkeringen = TIP-Text i Pil.

SYMBOL
Brand- och faropiktogram om rörledningen innehåller gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet.

 

 

[simple_tooltip content=’GRÖN – Vatten’][/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’BLÅ – Färskvatten. Grön ersätts med blå för att märka rör som innehåller färskvatten och renat vatten oavsett om det är dricksvatten eller ej. Vid vanliga landinstallationer där det endast förekommer färskvatten är den blå färgen i de flesta fall onödig. Den blå färgen är till för i första hand där både färsk och sjövatten förekommer. Den blå färgen används också för särskilt rent vatten, t. ex. matarvatten, avjoniserat/destillerat vatten eller dylikt.’][/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’GRÅ – Ånga, vattenånga’][/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’LJUSBLÅ – Luft och vaccum’][/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’ORANGE – Brandfarliga gaser’][/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’LJUSBRUN – Övriga gaser samt klor både vätskefas och gasfas.’][/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’BRUN – Brandfarliga vätskor. Även pyrofora vätskor, organiska peroxier och självreaktiva ämnen och blandningar skall märkas med brun färg (faroangivelse H241, H242 och H250)’][/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’GUL – Oxiderande gaser och vätskor gäller nya färger från och med SS 741, utgåva 7. Väteperoxid med koncentration ≥ 20% skall märkas med gul färg.’][/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’VIOLETT – Frätande och giftiga gaser & vätskor. För giftiga vätskor och för oxiderade gaser och vätskor gäller nya färger från och med SS741, utgåva 8. Även ammoniak, både i vätske- och i gasfas.’][/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’SVART – Övriga vätskor. Svart färg används även för avlopps- och dagvattenledningar eller vatten med stor inblandning av annan vätska. Exempelvis köldbärarsystem med glykolinblandning över 25%.’][/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’LJUSRÖD – Massasuspensioner’][/simple_tooltip]

a / Även pyrofora vätskor, organiska peroxider och självreaktiva ämnen och blandningar skall märkas med brun färg (faroangivelse H241, H242 och H250).

b / För frätande och/eller giftiga gaser gäller nya färger från och med utgåva 8 av SS 741.

c / Väteperoxid med koncentration ≥ 20% ska märkas med gul färg.

d / Blå färg för vatten används vid installationer där både färskvatten och sjö-/havsvatten förekommer. Blå färg används också för
särskilt renat vatten, t.ex. matarvatten, avjoniserat/destillerat vatten eller dylikt samt för slutprodukten rent vatten i reningsverk.

e / Svart färg används även för avlopps- och dagvattenledningar eller vatten med stor
inblandning av annan vätska, exempelvis köldbärarsystem med glykolinblandning över 25%.

Här kan du ladda ner bestämmelser:

Beskrivning Typ Storlek
Bestämmelser AFS 2014:43 2,4 MB
Bestämmelser AFS 2002:1 298 KB
Bestämmelser SS 741 128 KB
Bestämmelser SSG 7571 link 503 KB
Bestämmelser SÄIFS 1996:3 57 KB
0