Bestämmelser

Sammanfattning av standard:
SS741, SSG 7571, SÄIFS:1996:3,
AFS 2002:1, VVS AMA, AFS 2014:43

 

TEXT
Texten skall vara i KLARTEXT eller klartext
och beteckning samt ange ledningens innehåll.
Kemisk formel, värde på tryck eller temperatur
kan anges. Till- och frånledning markeras med

Tillopp – respektive Retur.

FÄRG
Klartext och beteckning anges i färgmarkeringen enligt gällande standard.

PIL
Pil för strömriktning. Pilen kan även
placeras i färgmarkeringen = TIP-Text i Pil.

SYMBOL
Brand- och faropiktogram om rörledningen innehåller gas eller vätska som kan medföra
risk för hälsa och säkerhet.

 

 

a / Även pyrofora vätskor, organiska peroxider och självreaktiva ämnen och blandningar skall märkas med brun färg (faroangivelse H241, H242 och H250).
b / För giftiga vätskor och för oxiderande gaser och vätskor gäller nya färger från och med SS 741.
c / Väteperoxid med koncentration ≥ 20% ska märkas med gul färg.
d / Även ammoniak, både i vätske- och i gasfas. Frätande vätskor benämndes “syror och baser” i tidigare utgåvor av SS 741.
e / Blå färg för vatten används vid installationer där både färskvatten och sjö-/havsvatten förekommer. Blå färg används också för särskilt renat vatten,
t.ex. matarvatten, avjoniserat/destillerat vatten eller dylikt samt för slutprodukten rent vatten i reningsverk.
f / Svart färg används även för avlopps- och dagvattenledningar eller vatten med stor inblandning av annan vätska, exempelvis köldbärarsystem med glykolinblandning över 25%.

Här kan du ladda ner bestämmelser:

Beskrivning Typ Storlek
Bestämmelser AFS 2014:43 2,4 MB
Bestämmelser AFS 2002:1 298 KB
Bestämmelser SS 741 128 KB
Bestämmelser SSG 7571 link 503 KB
Bestämmelser SÄIFS 1996:3 57 KB
0