fbpx

Bestämmelser

Sammanfattning av standard: SS741 utg 7, SSG 7571, SÄIFS:1996:3, AFS 2002:1, VVS AMA, AFS 2014:43 Märkning skall ske med

TEXT

Texten skall vara i KLARTEXT eller klartext och beteckning och ange ledningens innehåll. Kemisk formel, värde på tryck eller temperatur kan anges. Till- och frånledning markeras med Tillopp – respektive Retur.

FÄRG

Klartext och beteckning anges i färgmarkeringen enligt gällande standard.

PIL Pil för strömriktning. Pilen kan även placeras i färgmarkeringen = TIP-Text i Pil.
SYMBOL Brand- och farosymbol om rörledningen innehåller gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet.

a/ Även pyrofora vätskor, organiska peroxider och självreaktiva ämnen och blandningar ska märkas med brun färg (faroangivelse H241, H242 och H250).
b/ För giftiga vätskor och för oxiderande gaser och vätskor gäller nya färger från och med SS 741, utgåva 7.
c/ Väteperoxid med koncentration ≥ 20% ska märkas med gul färg.
d/ Även ammoniak, både i vätske- och i gasfas. Frätande vätskor benämndes “syror och baser” i tidigare utgåvor av SS 741.
e/ Blå färg för vatten används vid installationer där både färskvatten och sjö-/havsvatten förekommer. Blå färg används också för särskilt renat vatten, t.ex. matarvatten, avjoniserat/destillerat vatten eller dylikt samt för slutprodukten rent vatten i reningsverk.
f/ Svart färg används även för avlopps- och dagvattenledningar eller vatten med stor inblandning av annan vätska, exempelvis köldbärarsystem med glykolinblandning över 25%.

Här kan du ladda ner bestämmelser:

Beskrivning Typ Storlek
Bestämmelser AFS 2014:43 2,4 MB
Bestämmelser AFS 2002:1 298 KB
Bestämmelser SS 741 128 KB
Bestämmelser SSG 7571 link 503 KB
Bestämmelser SÄIFS 1996:3 57 KB
0